26 februari – 22 mars 2014

bt15bt16bt17bt3Colbengtson_samman

”Jođahágat/Aajroe” – ”sammanhängande spår i snö”
http://www.sahkie.se/jodahagat-aajroe/

Tomas Colbengtson född och uppvuxen i Björkvattnet, Tärnaby.

– Jag har ett norskt efternamn men är svensk medborgare och identifierar mig som nationslös same.
Under min uppväxt talades det mycket sällan om religion och språkförbud samt skambeläggningen
av jojken och dräkten utom i bisatser och en ordlös kunskap inom familjen.

Tvångsförflyttningen av nordsamer på 30-talet och vattenkraftutbyggnaden på 1950-70 talet
med dess överdämningar var bara ett i mängden av myndighetsövergrepp.
Språkförbudet i skolan fram till 1957 fick till följd att sydsamiskan slutades talas.
Kanske är förlusten av mitt språk är huvudorsaken att jag arbetar med konst.

Tomas Colbengtson Bearkoenvuemie, dearnesne.

– Mov lea nöörjen minngienamma mohte leab sveerjen veasoje jah mieleb goh nasjovnehts saemie.
Mov sjadtemisnie naavaenie soptsestieh religijovni, gïelenihtoej skaamedehteme joejkemi
jah gaeptiej bïjre, dïhte jis eah gåessieh movhth lissieraajesh jah baakoehts maahtoeh fuelhkesne.
Tjabrehtimsjuhteme jah tjaetsiefaamoebigkeme jaepiej 1950-70 dulvemigujmie sjadti akte dejstie
gellieh fiejlijst mah byjjesfaamoe dorjeme.

Gïelenihteme skuvlesne raajan 1957 sjadti goh åarjelsaemien orrijin soptsestidh.
Mejtie mov saemiegïelen namhtah sjadti ulmieb tjeahpoejgujmie barkedh.